Mostrant 1 - 15 de 270 entitats digitals

Pergamí 1

per Guillem Miquel, escrivà

Dalmau Vives, la seva esposa Ermengarda i el seu fill Guillem empenyoren a Berenguer Bernat un alou franc situat a la parròquia de Sant Julià, al terme de Palou, per 7 morabetins., BCP, Fons Balvey, Carpeta 1, doc. 2.

17 Desembre 1112

Vallès Oriental

Pergamí 10

per Arnau de Sarrià, escrivà

Bernat de Dosrius i la seva esposa Alaedis reconeixen a Pelegrina de Dosrius un deute de 100 sous de diners de Barcelona pels quals li han empenyorat drets i rendes en els masos i honors situats a les parròquies de Sant Iscle i Sant Esteve de Dosrius, en diversos llocs., BCP, Fons Balvey, carpeta 1, doc. 11.

12 Agost 1204

Vallès Oriental

Pergamí 100

per Joan Sellers, notari públic de Vic

Bernat i Llorenç de Vall, ciutadans de Vic, curadors dels béns del seu difunt germà Pere, venen a Ramon de Tona, ciutadà de Vic, una trilla tinguda sota domini de la prepositura d'abril de la catedral de Vic situada a la parròquia de Sant Andreu de Gurb, al lloc dit Bellsolà, per 200 sous de Barcelona., BCP, Fons Maspons, doc. 5.

18 Abril 1375

Vallès Oriental

Pergamí 101

per Guillem Gerald, notari públic de Granollers, Berenguer Simó

Granollers. Pere de Canal de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall estableix una peça de terra situada a la mateixa parròquia a cens de ½ quartera d’espelta, rebent 10 sous com entrada., BCP, Fons Balvey, carpeta 4, doc. 74.

18 Desembre 1376

Vallès Oriental

Pergamí 102

per Ramon de Forest, notari reial de Barcelona

Barcelona. Bernat Tusell, habitant de Barcelona, rep de Francesc de Seva, senyor de la casa de Santa Agnès al Vallès, i de la seva esposa Blanca, part del deute d'un violari que li fa cada any des de 1368., BCP, Fons Balvey 4, doc. 78.

11 Juny 1377

Vallès Oriental

Pergamí 103

per Guillem de Bonmacip, notari públic de Sant Celoni i de la parròquia de Sant Martí de Partegàs pel rector

Sant Celoni. Guillem de Noguera de la vila de Sant Celoni ven a Berenguer Cornell un hospici amb hort i pati que té a la mateixa vila, prop de la torre mitjana, sota domini de Benvinguda, filla de Bernat de Ribalta, per 30 sous., BCP, Fons Balvey 4, doc. 79.

23 Desembre 1377

Vallès Oriental

Pergamí 104

Dosrius. Guillem de Canyamars, Guillem ça Lom i Jaume Pedró, tots de la parròquia de Sant Esteve de Canyamars del terme del castell de Dosrius, estableixen a Bartomeu Canyadell una peça de terra que tenen a parts al terme del castell, al lloc dit Les Ardenyes, sota domini del monestir de Sant Pere de Casserres i del mateix castell, per determinat cens, rebent 20 sous com entrada. Sense autorització notarial., BCP, Fons Balvey, carpeta 4, doc. 80.

08 Març 1378

Vallès Oriental

Pergamí 105

per Pere de Fonoyeda, notari reial

La Garriga. Pere Pagès de la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d’Avall i Bernat Carbó de la parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt reben de Pere Rigau de la parròquia de Samalús 110 sous, a compte de les 50 lliures pel dot d’Alamanda, filla de Ramoneta i del difunt Simó Riera de la parròquia de Corró d’Amunt., BCP, Fons Balvey, carpeta 4, doc. 81.

19 Gener 1379

Vallès Oriental

Pergamí 106

Ramoneta, esposa d’un difunt Riera, i la seva filla Alamanda, esposa de Bernat Riera àlies Rigau de la parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt reben de Pere Rigau de la parròquia de Sant Andreu de Samalús 50 lliures pel dot de Bernat., BCP, Fons Balvey, carpeta 4, doc. 82.

1379

Vallès Oriental

Pergamí 107

per Jaume Net, notari reial

Granollers. Francesc Riba i la seva esposa Guillema amb el seu fill Antoni i l'esposa d'aquest Elisenda, tots de la parròquia de Santa Agnès de Malanyanes, reben d'Agnès Vilara, ara esposa de Ramon Riera de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca, 10 lliures per la venda d'una feixa de terra situada a la parròquia de Malanyanes, al lloc dit as Tros., BCP, Fons Balvey, carpeta 4, doc. 83.

08 Març 1380

Vallès Oriental

Pergamí 108

per Pere Marquet, prevere i notari públic de Gurb

Joan de Tona, paraire i ciutadà de Vic, i la seva esposa Sibila venen a Pere de Preixana de la parròquia de Sant Andreu de Gurb una peça de terra tinguda sota domini de la prepositura d'abril de la catedral de Vic, situada a la mateixa parròquia, per 12 lliures i mitja., BCP, Fons Maspons, doc. 42.

29 Gener 1381

Vallès Oriental

Pergamí 109

per Pere de Fonoyeda, notari reial

Granollers. Joan de Puig, fill de Guillem de Puig de la parròquia de Sant Esteve de Vilanova, rep de la seva esposa Margarida, filla de Bernat de Soley, 50 lliures pel dot. Ella afegeix 25 lliures més., BCP, Fons Balvey 4, doc. 84.

08 Agost 1382

Vallès Oriental

Pergamí 11

per Esteve, sots-diaca

Pere Carbonell de Valls lliura a Ramon Sabater en Guillem amb els tots els seus béns, drets i rendes situats a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, tant dins de la vila com en altres llocs del terme, durant 5 anys, per tal que li ensenyi l’ofici de sabater., BCP, Fons Balvey, carpeta 1, doc. 12.

25 Juliol 1209

Vallès Oriental

Pergamí 110

per Berenguer Tarascó, rector de Marata i notari públic

Marata. Alamanda, esposa de Bernat de Riera de la parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt, rep de Ponç de Lledó de la vila de Cardedeu un total de 33 lliures i mitja per la venda d’un censal sobre una peça de terra situada a la parròquia de Santa Coloma de Marata, al lloc de la Coma, que actualment té Romeu Viver., BCP, Fons Balvey, carpeta 4, doc. 85.

23 Gener 1383

Vallès Oriental

Pergamí 111

per Berenguer Tarascó, rector de Marata i notari públic

Marata. Ponç de Lledó de la vila de Cardedeu pren possessió de la peça de terra sobre la qual Alamanda, esposa de Bernat de Riera de la parròquia de Sant Mamet de Corró d’Amunt, rep un cens, situada a la parròquia de Santa Coloma de Marata i tinguda per Romeu Viver., BCP, Fons Balvey, carpeta 4, doc. 88.

23 Gener 1383

Vallès Oriental